Sitemap  |  Home  |  Contact  |  CAS  |      中文
 
 
  Education & Training
    Brief Introduction
    Enrollment Introduction
    Master 's and Doctroal Programmes Offered
    2010 Major Catalog of Doctoral Candidates Enrollment
    2010 Major Catalog of Master Candidates Enrollment
Location: Home>Education & Training>2010 Major Catalog of Doctoral Candidates Enrollment
2010 Major Catalog of Doctoral Candidates Enrollment
Close
Text Size: A A A
Print

Discipline/Major(code)/

Research Direction

Tutor

Enrollment Number

Examination Subjects

Memo

070302 Analytic chemistry        9

Including those who pursue the doctoral degree immediately after earning the master’s degree

01Separation analysis

Shi Yan ping

Jiang Shengxiang

Liu Xia

Di Duolong

Qin Bo

 

English

Analytic chemistry

Basic  chr-

omatography

 

02Natural medicinal chemistry

Shi Yan ping

Jiang Shengxiang

Liu Xia

Shao Shijun

Di Duolong

 

English

Analytic chemistry  or

Organic chemistry

Basic natural medicinal chemistry

 

03Molecular recognition

Shao Shijun

 

Ditto

 

070304 Physical chemistryincluding chemical physics  30

 

01Heterogenous catalysis

Deng Youquan

Wang Xiaolai

Chou Lingjun

Chen Jing

 

 English

 Physical chemistry or Organic chemistry

Catalytic chemistry

 

02Photoelectrocatalysis

Lv Gongxuan

 

Ditto

 

03Enzyme catalysis

Xia Chungu

 

Ditto

 

04Homogenous catalysis

Xia Chungu

Wu Biao

Chen Jing

Yang Xiaojuan

Sun Wei

Hu Bin

 

Ditto

 

05Envorimental catalysis

Lv Gongxuan

 

Ditto

 

06Green catalysis

Xia Chungu

Deng Youquan

Chen Jing

Shi Feng

 

Ditto

 

07Supramolecular catalysis

Wu Biao

Yang Xiaojuan

 

Ditto

 

08Asymmmetric catalysis

Wang Lailai

Wang Rui

Ku Xuegong

Sun Wei

 

Ditto

 

09 Asymmetric synthesis

Kun Xuegong

 

Ditto

 

10Tribochemistry and physics

Xue Qunji

Liu Weimin

Yang Shengrong

Wang Qihua

Chen Jianmin

Yan Fengyuan

Hu Litian

Hao Jingcheng

Liang Yongmin

Zhang Zhaozhu

Lv Jinjun

Zhang Junyan

Zhou Feng

Xia Yanqiu

Wang Xiaobo

 

English

Physical chemistry or Polymer chemistry and physics

Principles of tribology

 

 

11Colloid and interface chemistry

Xue Qunji

Hao Jingcheng

 

Ditto

 

12Functional polymer chemistry

Wang Aiqin

 

English

Physical chemistry or Organic chemistry

Functional polymer chemistry

 

13 Organic synthesis and functional material

Yang Liming

 

Ditto

 

080502 Material science           14

 

01Speical lubricating material

Xue Qunji

Liu Weimin

Yang Shengrong

Wang Qihua

Chen Jianmin

Yan Fengyuan

Zhang Zhaozhu

Lv Jinjun

Zhang Junyan

Yan Xingbin

Jia Junhong

Pan Guangqin

 

English

Material chemistry and physics

Principles of tribology or Solid state physics

 

02Nanomaterial

Xue Qunji

Zhou Feng

 

Ditto

 

03Ecological environmental material

Wang Aiqin

 

English

Material physics and chemistry

Ecological environment-

al material

 

04Soft material

Deng Youquan

 

English

Material physics and chemistry

Synthetic chemistry

 

Address: No.18,Tianshui Middle Road,Lanzhou,P.R.China
ZIP Code:730000 Tel: 86-0931-4968009  Fax: 86-0931-8277088
E-mail: webeditor@licp.cas.cn